เทือกเขาก่อเกิดสายน้ำ ลำน้ำก่อเกิดชีวิต ทะเลสาบเอ๋อไห่ เทือกเขาชางซาน และเมืองโบราณต้าหลี่ มณฑลยูนนานกับTourtooktee