NZ06 นิวซีแลนด์เกาะเหนือ 5 วัน โดยสายการบินไทย TG (NZ 85TG) : nz06การบินไทยนำท่านบินสู่นิวซีแลนด์ดินแดนแห่งทุ่งเมฆขาวดินแดนทางซีกโลกใต้