จิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบ ภาพเงาตัวเองในผืนน้ํา และจดหมายบางฉบับที่ยังไม่ได้ส่ง...