search
   TourTookTee ได้ปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่แล้วค่ะ ท่านสามารถติดตาม TourTookTee.com รูปแบบใหม่ได้แล้วค่ะ  
สารนาถ เมืองพาราณสี ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
1202
13/09/2010

 

 โปรแกรมทัวร์ ที่เกี่ยวข้อง
1.  กุสินารา ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
2.  พุธคยา ทัวร์อินเดีย สังเวชนีสถาน 4 ตำบล
3.  สวนลุมพินี ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
4.  ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล


สารนาถ เมืองพาราณสี สังเวชนียสถาน 4 ตำบล สารนาถ

สารนาถ (Sarnath)
          
           สารนาถ อุทยานแห่งนี้ คือ มฤคทายวัน เป็นป่าให้อภัยแก่ชีวิตสัตว์ มีเนื้อและกวาง เป็นต้น อยู่ในประเทศอินเดีย แต่ก็เป็นที่รู้จักของคนไทยมาช้านาน การที่คนไทยรู้จักสารนาถ ก็เพราะว่ามีอ้างไว้ในหนังสือของพระพุทธศาสนาเกือบจะทุกเล่ม สารนาถ เป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3 (1 ใน 4 แห่งของชาวพุทธ) ตั้งอยู่ ทางเหนือของเมืองพาราณสี ห่างประมาณ 9 กิโลเมตร เป็นเมืองศูนย์กลางทางศาสนาของศาสนาฮินดู ในรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดียในปัจจุบัน หรือ แคว้นมคธ ชมพูทวีป ในสมัยพุทธกาล

           คำว่าสารนาถ มาจากสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา เริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นที่พึ่งแก่มหาชนทั้งหลาย และบ้างก็ว่ามาจากศัพท์ว่า สารงฺค + นารถ = ที่อยู่ของสัตว์จำพวกกวาง นั่นคือ กวาง หมายถึง ที่พึ่งอันประเสริฐของมวลมนุษย์ จากการประกาศพระธรรมจักร คือ ทางเดินที่เลือกไว้ดีแล้ว ได้แก่ มัชฌิมาปฏิปทา สารนาถยังรู้จักกันดีในชื่อ "อิสิปตนมฤคทายวัน" หรือ "ฤๅษีปัตนมฤคทายวัน" (บาลี: อิสิปตนมิคทายวน)
 
สารนาถ ทัวร์อินเดีย
 
 
 
           สารนาถ บุญสถานของผู้แสวงบุญที่จาริกมาไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมของชาวพุทธจากทั่วโลก ด้วยสำคัญว่า เป็นที่สังฆรัตนะเกิดขึ้นสมบูรณ์ครั้งแรกในโลก เมื่อพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม หลังจากสดับพระธรรมเทศนากัณฑ์แรก และได้ทูลขออุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา
 
           ภายในอาณาบริเวณสารนาถมี ธรรมเมกขสถูป เป็นพุทธสถานขนาดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุด สันนิษฐานว่าบริเวณที่ตั้งของธรรมเมกขสถูป เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ ประกาศพระสัจจธรรมเป็นครั้งแรกที่นี่ ธรรมเมกขสถูป สถูปโบราณทรงบาตรคว่ำก่อด้วยหินทราย สร้างอุทิศแด่ผู้เห็นธรรม หมายถึง สถานที่แสดงธรรมที่นำพาให้ถึงความหลุดพ้น มียอดทรงกรวย สูงประมาณ 80 ฟุต วัดโดยรอบประมาณ 120 ฟุต สร้างสมัยพระจ้าอโศกมหาราช
สารนาถ ทัวร์อินเดีย
 
 
สารนาถในสมัยพุทธกาล
           สารนาถในสมัยพุทธกาล เรียกกันว่า ป่าอิสิปตนมฤคทาย แปลว่า ป่าอันยกให้แก่หมู่กวาง และเป็นที่ชุมนุมฤๅษี เป็นสถานที่สงบและเป็นที่ชุมนุมของเหล่าฤษีและนักพรตต่าง ๆ ที่มาบำเพ็ญตบะและโยคะเพื่อเข้าถึงพรหมัน (ตามความเชื่อในคัมภีร์อุปนิษัทของพรามหณ์) ทำให้เหล่าปัจจวัคคีย์ที่ปลีกตัวมาจากเจ้าชายสิทธัตถะ (ที่พระองค์หันมาเสวยอาหารและถูกปัจจวัคคีย์ดูถูกว่าไม่มีทางตรัสรู้) มาบำเพ็ญตบะที่นี่

สารนาถ ทัวร์อินเดีย

 
สารนาถหลังพุทธปรินิพพาน
           สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช พ.ศ. 295 ได้เสร็จมาที่ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน พระองค์ได้โปรดสร้างสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและศิลาจารึกไว้ให้เป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญรุ่งเรืองในยุคนั้น
           กลุ่มสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมธรรมเทศนาและพระธรรมเทศนาอื่น ๆ แก่เบญจวัคคีย์ และหมู่คันธกุฎีของพระพุทธเจ้า ในบริเวณป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ได้รับการบูรณะและก่อสร้างศาสนสถานเพิ่มเติมครั้งใหญ่เพื่อถวายเป็นอนุสรณียสถานแก่พระพุทธเจ้า และกลุ่มพุทธสถานเหล่านี้ได้เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยราชวงศ์คุปตะ (บันทึกของพระถังซำจั๋ง (Chinese traveler Hiuen-Tsang) ซึ่งได้จาริกมาราว พ.ศ. 1300 ได้บันทึกไว้ว่า "มีพระอยู่ประจำ 1,500 รูป ล้วนเป็นพระในฝ่ายเถรวาททั้งสิ้น มีพระสถูปสูงประมาณ 100 เมตร มีเสาศิลาจารึกรูปหัวสิงห์ และสิ่งอัศจรรย์มากมาย ฯลฯ")
           ต่อมาป่าอิสิปตนมฤคทายวันได้ถูกทิ้งร้างเป็นป่าก้อนอิฐเป็นเวลา 700 ปี เมื่อกษัตริย์โมกุลเข้าปกครองอินเดีย จนท่านอนาคาริก ธรรมปาละ ชาวศรีลังกา ได้มาบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้ง และได้รับการบูรณะจากรัฐบาลอินเดียเรื่อยมา ทำให้สารนาถกลายเป็นจุดหมายปลายทางในการแสวงบุญที่สำคัญแห่งหนึ่งของชาวพุทธทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบัน
สารนาถ ทัวร์อินเดีย
 
อิสิปตนมฤคทายวัน
          อิสิปตนมฤคทายวัน เป็นป่าไม้ที่มีความร่มรื่น เป็นที่หล่นลงของเหล่าฤาษี ความเดิมเล่ากันว่า ฤาษีผู้ทรงฌานสมบัติ นิยมมาชุมนุมกัน ณ สถานที่แห่งนี้เพื่อสนทนาธรรม ตกลงในข้ออรรถ ข้อธรรมต่าง ๆ
 สารนาถ ทัวร์อินเดีย
วัดมฤคทายวันมหาวิหาร (วัดไทยสารนาถ)
          เป็นวัดไทยแห่งเดียวในบริเวณสารนาถ สร้างขึ้นด้วยรูปแบบความเป็นไทย ผสมศิลปะสถาปัตยกรรมแห่งยุคสมัยได้ดีเยี่ยม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์(พระครูประกาศสมาธิคุณ) เป็นประธานสร้าง เมื่อปี พ.ศ.2518 เพื่อเป็นอนุสรณ์ของชาวพุทธไทยในสังเวชนียสถานที่ตรัสแสดงปฐมเทศนา มีพื้นที่ทั้งหมด 34 ไร่
 สารนาถ ทัวร์อินเดีย
 
พาราณสี 
         พาราณสี เป็นชื่อของเมืองหลวงแคว้นกาสี ประเทศอินเดีย ปัจจุบันคือ บานาเรส (Banaras) รัฐอุตตรประเทศ มีแม่น้ำคงคาไหลผ่าน มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปี เป็นเมืองที่มีแม่คงคาศักดิ์สิทธิ์ ลึกซึ้ง และลึกลับ ถือว่าเป็นสุทธาวาสที่สถิตแห่งศิวเทพ ถือว่าเป็นเมืองอมตะของอินเดีย เป็นที่แสวงบุญทั้งของชาวฮินดูและชาวพุทธทั่วโลก ครั้งสมัยอาณานิคม และปัจจุบัน
          พาราณสี ยังเป็นเมืองที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในหลายด้าน กล่าวคือ เป็นที่เกิดของพระโพธิสัตว์หลายครั้ง ก่อนจะทรงบรรลุพระโพธิญาญ มีพระเตมีย์ พระสุวรรณสาม เป็นต้น โดยมีอาณาเขตครอบคลุมถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่พระปัญจวัคคีย์ ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า สารนาถ อันเป็นสังเวชนียสถานแห่งหนึ่ง
         สถานที่สำคัญในเมืองพาราณสี ได้แก่
           1. มหาวิทยาลัยพาราณสี
           2. แม่น้ำคงคา

สารนาถ ทัวร์อินเดีย

 
สารนาถ ทัวร์อินเดีย

คำบูชาสถานที่ปฐมเทศนา
         
วันทามิ ภันเต ภะคะวา อิมัง ธัมเมกขะเจติยัง สังเงชนียัง ฐานัง, ยัตถาคะโตมหิ, สัทธัสสะ กุละปุตตัสสะ ทัสสะนียัง, อาสาฬะหะ ปุณณะมิยัง, อิธะ พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย ตะถาคะเต นะ ปัญจะวัคคิยานัง ภูกขูนัง อนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะฐะมัง ปะวัตเตตวา จัตตาริ อะริยะสัจจนิ ปะกาสิตานิ.
สาธุ โน ภันเต, อิเมหิ สักกาเรหิ อะภิปูชะยามิ, สวากขาตัญจะ นะมามิ, มัยหัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
         
คำแปล :
          ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้าได้จาริกตามรอยบาทพระศาสดามาถึงแล้ว ณ
ธัมเมกขสถูปนี้ อันเป็นสังเวชนียสถานที่กุลบุตร ผู้มีศรัทธาควรทัศนา(ได้เห็น) อันเป็นสถานที่ที่พระตถาคตเจ้าได้ยังพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมให้เป็นไป ทรงประกาศอริยสัจ 4 เป็นครั้งแรกแก่พระภิกษุ ปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสีนี้ในวันอาสาฬหปุรณมี
          ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้าขอบูชาโดยยิ่ง ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ และขอน้อมระลึกถึงพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ดีแล้ว ขอการบูชาสักการะในครั้งนี้ จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าตลอดกาลนาน เทอญ ฯ

สวัสดีปีใหม่2556--แด่ทุกท่านครับ--ขออนุโมธนาการกุศลกับทุกท่าน
 
29 ธันวาคม 2555 16:33 น. ตอบโดย : มนตรา-ตรีเมฆ
สารนาถ เมืองพาราณสี ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
 
ข้อความ : 
ใส่ Link ที่เกี่ยวข้อง    (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
คำอธิบาย Link    (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
รูปภาพ : 
  รูปแบบไฟล์ *.jpg, *.gif เท่านั้น จำกัดขนาดไม่เกิน 150 kb (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
คำอธิบายรูป  
  คำอธิบายรูป ไม่เกิน 255 ตัวอักษร (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
 
  *ยังไม่เป็นสมาชิก  
  >>เชิญสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ได้ที่นี่<<
จากคุณ :   
อีเมล์ :   
  *สำหรับสมาชิก (ใช้เฉพาะการแสดงความคิดเห็นครั้งนี้เท่านั้น)  
Username :   
Password :