search
   TourTookTee ได้ปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่แล้วค่ะ ท่านสามารถติดตาม TourTookTee.com รูปแบบใหม่ได้แล้วค่ะ  
ต่างประเทศ AsiaT.ทัวร์ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน NM-MY12

T.ทัวร์ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน NM-MY12

รหัสโปรแกรมทัวร์

NM-MY12

รายละเอียด :

เจดีย์ไจ๊ก์มุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน-พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระพุทธรูปหินอ่อน “เจ๊าดอจี”-พระนอนเจ๊าทัตจี-เจดีย์โบตะตอง-นมัสการมหาเจดีย์ชเวดากอง
 

ราคา :

15500-18900 บาท

วันที่เดินทาง

12/31/2010 - 1/4/2011
สอบถามและสั่งซื้อ

สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า
อิ่มบุญ....นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน
มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองพม่า
เจดีย์ชเวมอดอว์ “เจดีย์จมูกร้อน” พระมหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ แห่งกรุงหงสาวดี 
ไจ๊ก์ทีโย (พระธาตุอินทร์แขวน) อันศักดิ์สิทธิ์
3 คืน 4 วัน โดย ..
สายการบินไทยแอร์เอเซีย


gallery
  • วันที่ 1
  • วันที่ 2
  • วันที่ 3
  • วันที่ 4

วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – เจดีย์ไจ๊ก์มุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน

04.30 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์..D/E.สายการบินไทยแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน 

07.15 น.

บินลัดฟ้า สู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่  FD  3770 

08.00 น.

ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) ผ่านพิธีการทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง(ให้แยกกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กที่หิ้ว ขนย้ายง่าย ใส่เสื้อผ้า, ชุดนอน อย่างละ 1 ชุด และของใช้ส่วนตัว สำหรับใช้ 1 วัน สำหรับขึ้นพระธาตุอินแขวน ซึ่งเราจะต้องนั่งเสลี่ยงขึ้นไปพักที่โรงแรมบนพระธาตุ 1 คืน โดยผู้เดินทางต้องนำกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กนี้วางบนตักขณะนั่งเสลี่ยงไปด้วย ส่วนกระเป๋าใบใหญ่จะฝากไว้ที่โรงแรมที่จะพักในย่างกุ้ง  หากกระเป๋าเดินทางท่านเป็นใบเล็ก ๆ อยู่แล้ว หิ้วสะดวกก็ใช้กระเป๋าเพียงใบเดียวก็ได้ ถ้าท่านต้องการเอากระเป๋าใบใหญ่ขึ้นไป ต้องเสียค่าจ้างแบกเองใบละประมาณ 100 บาท) หลังจากนำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี (BAGO) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ผ่านชมสุสานสัมพันธมิตร ยุคสมัยพม่ารบกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 

12.00 น.

ถึงเมืองหงสาวดี บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร “เจ้าสัว”
หลังอาหารกลางวัน นำท่านนมัสการ  เจดีย์ชเวมอดอว์ (Shwemawdaw Pagoda) คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี และยังเป็นที่เคารพสักการะของชาวมอญและพม่ามาช้านาน  แล้วนำคณะเดินทางมุ่งหน้า สู่ เมืองไจ๊ก์ทีโย (kyaikhtiyo)

16.00 น.

ถึงคิมปูนแคมป์(เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย) หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้ก์ทีโยใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 35 นาที ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้น เรื่อย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน หยุดเปลี่ยนรถเป็นเสลี่ยง จากนี้ขึ้นไปอีกประมาณ 35 นาที นั่งจนถึงโรงแรมที่พัก (โปรแกรมนี้รวมค่าเสลี่ยง แต่ไม่รวมทิป ลักษณะเสลี่ยงเป็นเก้าอี้ผ้าใบผูกกับไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 2 ลำ หามด้วยคน 4 คนข้างหน้า 2 ข้างหลัง 2 คน) พระธาตุอินทร์แขวน เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ สูง 5.5 เมตร ปิดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะ พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง “เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน” จากที่พักเดินไปพระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางเพียง 15 นาทีเท่านั้น

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
หลังอาหารค่ำเชิญท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโย ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา  20.00 น.เท่านั้น
พัก Kyaithiyo Hotel หรือ  Mountain Top Hotel

วันที่สอง ไจ๊ก์ทีโย (พระธาตุอินทร์แขวน) - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระพุทธรูปหินอ่อน “เจ๊าดอจี” - ปางช้างเผือก

05.00 น.

เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัยใส่บาตร พระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ มีชุดจำหน่ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา นมัสการพระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโย ก่อนกลับ

06.00 น

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมและเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ

07.30 น.

ออกเดินทางกลับ โดยเสลี่ยงและรถบรรทุกหกล้อถึงคินปูนแค้มป์ เปลี่ยนเป็นบัสปรับอากาศเดินทางสู่เมืองหงสาวดี ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในหงสาวดี นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะมองเห็นได้ว่าบริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด

เที่ยง

อาหารกลางวันรับประทานที่เมืองหงสาวดี ณ ภัตตาคาร 555

บ่าย

หลังอาหารกลางวันนำคณะ นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง เป็นของฝากคนทางบ้านชม เจดีย์พระไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ นั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ

16.30 น.

เดินทางถึง กรุงย่างกุ้งจากนั้นนำท่านสักการะ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของ พม่า นำชมปาง ช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสู่โรงแรมที่พัก
พัก Central Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สาม พระนอนเจ๊าทัตจี - พระเจดีย์ สุเล - เจดีย์โบตะตอง- เจดีย์กาบาเอ - เทพทันใจ - นมัสการมหาเจดีย์ชเวดากอง

07.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า... รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก...

08.30 น.

นำท่านชม เจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด  มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางไปนมัสการ พระเจดีย์ สุเล ( Sule Pagada ) องค์พระเจดีย์สูงถึง 157 ฟุตตั้งอยู่ใจกลางกรุงย่างกุ้ง สร้างอุทิศให้แก่สุเลนัต หนึ่งในสี่นัตที่เกี่ยวข้องกับตำนานของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง หลังจากนั้นขับรถชมตัวเมืองย่างกุ้ง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านย่านใจกลางกรุงย่างกุ้งย จากนั้นนำชม  พระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูก ทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้ นำท่านสักการะขอพร  “เทพทันใจ” (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา

 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำชม เจดีย์กาบาเอ (KabaAye) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎกครั้งที่6 ในระหว่างปีพ.ศ. 2497 – 2499 โดยฯพณฯ นายกรัฐมนตรีอูนุ แห่งสหภาพพม่าในสมัยนั้น นอกจากนั้นเจดีย์แห่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อก่อให้เกิดสันติสุขแก่ชาวโลก เจดีย์แห่งนี้มีความสูงและเส้นผ่าศุนย์กลางอย่างละ 34 เมตร และเป็นที่ประดิษฐานของพระอรหันต์สาวก 2 องค์ นำคณะไปช้อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก  (Bogyoke Market) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก ผ้าโสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก

17.30 น.

นำท่านเข้าชม มหาเจดีย์ชเวดากอง (Shawedagon  Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศ พม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจำนวนมากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารการะเวก (บุพเฟ่ต์)
พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์ของพม่าอันงดงามอ่อนช้อย ที่ภัตตาคารการะเวก  บนทะเลสาบหลวง ซึ่งภัตตาคารนี้ สร้างขึ้นในปี 2513 โดยเลียนแบบเรือกัญญา หัวเรือเป็นรูปนกการะเวก สัตว์ป่าในหิมพานต์พร้อมทิวทัศน์ของมหาเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งมีความงดงามน่าประทับใจอย่างยิ่ง
พัก Central Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สี่ ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ

05.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก…

06.00 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินเมกาลาดอน ย่างกุ้ง 

08.35 น.

บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD  3771

10.20 น.

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
โปรแกรมทัวร์ ที่เกี่ยวข้อง

1.  ทัวร์มาเก๊า - เซินเจิ้น - ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ หรือเกาะลันเตา 4 วัน 3 คืน
2.  ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน NM-MY14
3.  ทัวร์ปักกิ่ง - ฮาร์บิ้น - เทศกาล Harbin Ice and Snow Festival 6 วัน 4 คืน NM-C28ค่าบริการและเงื่อนไข

 อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง  

ผู้ใหญ่พักห้องละ
2 ท่านๆละ

 เด็ก 2-12  ขวบพักกับผู้ใหญ่เสริมเตียง 

เด็ก 2-12  ขวบพักกับผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว  

12-15 สิงหาคม 2553

15,500.-

14,500.-

13,500.-

2,000.-

31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2554

18,900.-

17,900.-

16,900.-

4,000.- 

****เดินทางช่วงวันที่ 12-15 สิงหาคม 2553 พัก Mountain Top Hotel และ Park Royal Hotel 
อัตราค่าบริการ 16,900 บาท****

หมายเหตุ     
       โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ
 
อัตรานี้รวม   
 bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ตามรายการ และรวมค่าภาษีน้ำมัน ณ วันทื่ 31 ธ.ค. 2552
 bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่า 
 bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าภาษีสนามบินพม่า
 bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่ารถนำเที่ยวและค่าที่พัก, ค่าอาหารตามรายการ
 bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ไกด์และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee มีประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (Personal  Accident) วงเงินท่านละ  1,000,000  บาท,
 bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่ารักษา  พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee และการประกันความรับผิดชอบส่วนบุคคล(Personal Liability) วงเงินท่านละ 200,000  บาท
 
อัตรานี้ไม่รวม  
 bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่านั่งเสลี่ยง ท่านละ 20 USD ( ใช้คนแบก 4 คน ไม่รวมค่าทิปต่างหาก ปกติน้ำใจคน  
       ไทยจะจ่ายให้ทั่งสี่คน คนละ 3000 จ๊าดหรือ 120 บาทต่อคน )
 bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ
 bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าทิปไกด์พม่าและคนขับรถพม่า (ค่าทิปวันละ 50 บาท 4 วันก็ 200 บาท แบบว่าเป็นน้ำใจครับ)
 bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าภาษีน้ำมัน ถ้ามีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบินหลังจากวันทื่ 31 ธ.ค. 2552 (กรณี
       ราคาน้ำมันโลกปรับขึ้นราคา)
สิ่งที่ควรเตรียมไป 
      สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวม ทั้งคนรู้ใจ
 
การเตรียมเอกสารการเดินทาง 
       หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนและรูปถ่าย 2  นิ้ว  2 ใบสี พื้นขาว
       หรือฟ้าเท่านั้น  ( รูปขาว ดำ หรือรูปโพลาลอยด์ ใช้ไม่ได้ )
 
การยื่นวีซ่าพม่า
      ต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 อาทิตย์
      กรณีต้องเร่งวีซ่าในเวลาจำกัด ต้องมีค่าเร่งเพิ่มท่านละ  800 บาท
 
เงื่อนไขการจอง
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee บัญชี นายเอกสยาม ชัยศร  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถนน นวมินทร์ ประเภทออมทรัพย์
      บัญชีเลขที่ 077-256971-2
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee บัญชี นายเอกสยาม ชัยศร ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา หัวหมาก ประเภทออมทรัพย์
      บัญชีเลขที่ 180 590 485 9
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee บัญชี นายเอกสยาม ชัยศร ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถ.สุขาภิบาล1 บางกะปิ ประเภทออมทรัพย์
      บัญชีเลขที่ 077-2-92928-5 
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee บัญชี บริษัท เนเจอร์ไมล์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถนน นวมินทร์ ประเภทออมทรัพย์
      บัญชีเลขที่ 077-2 48523-5
      และแฟกซ์หลักฐานมาที่ 02-3792-990
 
 
Keyword ที่ใช้ในการค้นหา : บริษัททัวร์,เที่ยวต่างประเทศ,เที่ยวพม่า,ทัวร์พม่า,พม่า ทัวร์,่ทัวร์ย่างกุ้ง,หงสาวดี,เจดีย์ชเวดากอง,พระธาตุอินทร์แขวน
สอบถามและสั่งซื้อ