search
   TourTookTee ได้ปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่แล้วค่ะ ท่านสามารถติดตาม TourTookTee.com รูปแบบใหม่ได้แล้วค่ะ  
ต่างประเทศ AsiaG.ทัวร์เวียดนาม ฮานอย - ฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน NM-VN01

G.ทัวร์เวียดนาม ฮานอย - ฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน NM-VN01

รหัสโปรแกรมทัวร์

NM-VN01

รายละเอียด :

ฮานอย–อ่าวฮาลองเบย์-ล่องอ่าวฮาลองเบย์–ถ้ำด่งเทียนคุง–ทะเลสาบคืนดาบ–ช้อบปิ้งถนน 36 สาย-จตุรัสบาติงห์–สุสานโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ–เจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์-วิหารวรรณกรรม–ช้อบปิ้งก่อนกลับ 36 สาย

ราคา :

14900 บาท

วันที่เดินทาง

3/24/2011 - 3/27/2011
สอบถามและสั่งซื้อ

ฮานอย-ฮาลองเบย์ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ มหัศจรรย์ถ้ำด่งเทียนคุง
สุสานประธานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักโฮจิมินห์
วัดเจดีย์เสาเดียว วิหารวรรณกรรม ทะเลสาบคืนดาบ  ศาลเจ้าหง็อกเซิน
ช้อบปิ้งถนนเก่า 36 สาย   ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
(4วัน/3คืน) บินสบายๆโดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ (VN)gallery
  • วันที่ 1
  • วันที่ 2
  • วันที่ 3
  • วันที่ 4

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - ฮานอย – อ่าวฮาลองเบย์

09.30 น.

ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ L พบเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน                                        

12.20 น.

เหิรฟ้าสู่กรุงฮานอย โดยสายการบินเวียตนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 830

14.10 น.

    เดินทางถึง สนามบิน นอยไบ กรุงฮานอย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถยนต์ระยะทาง ประมาณ 180 กม. ( ใช้เวลา 3-3.5 ชม ) เดินทางสู่ มรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์ 

เย็น

ถึงเมืองฮาลองบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร /// หลังอาหารนำท่าน ช้อบปิ้งตลาดไนท์พลาซ่า เมืองฮาลอง พบกับสินค้า ของฝาก ของที่ระลึก ที่รวบรวมไว้มากกว่า 100 ร้านค้า จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก Crown Hotel หรือเทียบเท่าวันทีสองของการเดินทาง ล่องอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำด่งเทียนคุง – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อบปิ้งถนน 36 สาย

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น.

นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรค์ สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ และได้รับการประกาศเป็น “มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ นำท่านชมถ้ำสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์   แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารทะเล กุ้ง ปู ปลา ปลาหมึก)

บ่าย

ถึงท่าเรือฮาลอง นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย โดยรถโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่ง (โดยระหว่างแวะชมศูนย์หัตกรรมของคนพิการ) เลือกซื้อสินค้าที่ระลึก และสินค้าพื้นเมืองมากมาย เป็นการอุดหนุนช่วยเหลือผู้พิการเหล่านี้ ถึงกรุงฮานอย นำท่านเดินทางสู่ใจกลางเมืองย่าน ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ชมความงามรอบทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปฎิหารย์  เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้  นำท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สู่กลางทะเลสาบ ชมวัดหง็อก เซิน (วัดเนินหยก) วัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  // กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
หลังอาหารเย็น ชม การแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำ คณะ Thang Long ซึ่งเป็นคณะเก่าแก่ และมีลีลาการเชิดที่สวยงามที่สุดของเวียดนาม ชมเรื่องราวที่สนุกสนาน วิถีชีวิตของคนเวียดนามที่ผูกพันกับสายน้ำ ประกอบการแสดงด้วยดนตรีพื้นเมือง และ เดี่ยว พิณสายเดียว จนเป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา จบการแสดง นำท่านเช็คอินท์เข้าสู่ที่พัก  Hong Ngoc 5 Hotel หรือเทียบเท่า


วันที่สามของการเดินทาง จตุรัสบาติงห์ – สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี -บ้านพักลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม – ช้อบปิ้งก่อนกลับ 36 สาย

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 น.

ทำท่านเดินทางเข้า เคารพศพ ที่รักษาสภาพโดยการอาบน้ำยา ของ ท่านโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ ของชาวเวียตนาม ที่ สุสานโฮจิมินห์   ( ด้านในของสุสานจะปิดทุกวันจันทร์และศุกร์และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้) ภายในเป็นศพที่รักษาด้วยน้ำยา อยู่ในโรงแก้ว อยู่ในสภาพเกือบ 100 % ตั้งแต่หัวจรดเท้า  และมีทหารอารักขารอบทิศ (กรุณาแต่งการสุภาพ ไม่สวมกางเกงขาสั้น เสื้อสายเดี่ยว รองเท้าแตะ)   จากนั้นชม ทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทำงานของผู้สำเร็จราชการของประเทศต่างๆ ในแถบอินโดจีน ชม บ้านพักของท่านโฮจิมินห์  และ วัดเสาเดียว ซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัว ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางบัว  สามารถขึ้นไปด้านบนเพื่อ  สักการะเจ้าแม่กวนอิม ได้ ซึ่งตามลักษณะแล้วก็เป็นลักษณะสปาปัตยกรรมที่แปลกตาทีเดียว ตามประวัติกล่าวว่า มาจากการนิมิตนั่นเอง  จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ สถานที่ที่รวบรวมชีวประวัติความเป็นมาของท่านโฮจิมินห์ และเรื่องราวของการรวมชาติ การต่อสู่เพื่อเอกราชของคนเวียดนาม

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เข้าชม วัดวันเหมียว หรือ วิหารวรรณกรรม  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนามและอดีตเคยเป็นสถานที่สำหรับสอบจองหงวน จากนั้นให้ท่านอิสระ ช้อบปิ้งตามอัธยาศัย ย่านถนนเก่า 36 สาย มากมายไปด้วยสินค้าของฝาก ของที่ระลึก อาทิ ตุ๊กตา กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า ฯลฯ

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร /// หลังอาหารกลับสู่ดรงแรมที่พัก Hong Ngoc 5 Hotel หรือเทียบเท่าวันที่สี่ของการเดินทาง ฮานอย-กรุงเทพฯ

06.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

07.00 น.

เดินทางสู่ สนามบิน  นอยไบ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

09.30 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียตนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN831
 
******สิ้นสุดการเดินทาง*********
โปรแกรมทัวร์ ที่เกี่ยวข้อง

1.  ทัวร์มาเก๊า - เซินเจิ้น - ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ หรือเกาะลันเตา 4 วัน 3 คืน NM-H05

ค่าบริการและเงื่อนไข
กำหนดวันเดินทาง    10 - 13, 24 - 27 มี.ค.54                                                                           
 

 อัตราค่าบริการ

ฮานอย – ฮาลองเบย์  4 วัน 3 คืน (VN)

13 มี.ค. 54-27 มี.ค. 54

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ

14,900.-

บาท

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

14,900.-

บาท

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)

13,900.-

บาท

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ขวบพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)

12,500.-

บาท

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 

3,000.-

บาท

 
( อัตราค่าบริการนี้สำหรับกรุ๊ปเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป / กรุ๊ป 15 คนขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย)
หมายเหตุ  (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)
 
 
อัตราค่าบริการดังกล่าว ( รวม )
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าตั๋วโดยสาร  VN ไป -กลับ กรุงเทพ-ฮานอย-กรุงเทพฯ ( ชั้นทัศนาจร )
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)  ตามที่ระบุในรายการ
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าภาษีสนามบินไทย และค่าภาษีสนามบินเวียดนาม
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่ารถโคชวีไอพีปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ 
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 
อัตราค่าบริการดังกล่าว ( ไม่รวม
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรับต่อท่าน
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด ,ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายระบุ
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 
เงื่อนไขการให้บริการ
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 5,500 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง15 วัน (หรือแล้วแต่กรณีเกิดขึ้น
       โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 
เงื่อนไขการจอง
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee บัญชี นายเอกสยาม ชัยศร  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถนน นวมินทร์ ประเภทออมทรัพย์ 
      บัญชีเลขที่ 077-256971-2
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee บัญชี นายเอกสยาม ชัยศร ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา หัวหมาก ประเภทออมทรัพย์
      บัญชีเลขที่ 180 590 485 9
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee บัญชี นายเอกสยาม ชัยศร ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถ.สุขาภิบาล1 บางกะปิ ประเภทออมทรัพย์
      บัญชีเลขที่ 077-2-92928-5
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee บัญชี บริษัท เนเจอร์ไมล์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถนน นวมินทร์ ประเภทออมทรัพย์
      บัญชีเลขที่ 077-2 48523-5
      และแฟกซ์หลักฐานมาที่ 02-3792-990

 
เงื่อนไขการเดินทาง
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้า
      ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคน
      เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสาย
      การบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน  และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การ
      นัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิด
      ขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความ
      เหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
      เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
Keyword ที่ใช้ในการค้นหา : บริษัททัวร์,เที่ยวต่างประเทศ,ทัวร์เวียดนาม,เวียดนาม ทัวร์,แพ็คเก็จเวียดนาม,ที่พักเวียดนาม,ฮานอย,ฮาลองเบย์,โฮจิมินห์
สอบถามและสั่งซื้อ