search
   TourTookTee ได้ปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่แล้วค่ะ ท่านสามารถติดตาม TourTookTee.com รูปแบบใหม่ได้แล้วค่ะ  
ต่างประเทศ Asiaทัวร์สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน NM-C13

ทัวร์สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน  NM-C13

รหัสโปรแกรมทัวร์

NM-C13

รายละเอียด :

สิบสองปันนา-วัดหลวงเมืองลื้อ-ล่องเรือในแม่น้ำล้านช้าง-หมู่บ้านกาหลั่นป้า-หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ-โชว์พาราณสี-สวนป่าดงดิบ-สวนม่านทิง-จิงหง

ราคา :

17900- บาท

วันที่เดินทาง

2/22/2011 - 2/25/2011
สอบถามและสั่งซื้อ

สิบสองปันนา...สวนป่าดงดิบ  วัดหลวงเมืองลื้อ
หมู่บ้านกาหลั่นป้า  หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อgallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallerydownload program
  • วันที่ 1
  • วันที่ 2
  • วันที่ 3
  • วันที่ 4

วันแรก กรุงเทพฯ – สิบสองปันนา – วัดหลวงเมืองลื้อ

09.00 น.

ทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  ชั้น 4  (ประตู 9- 10)             เคาเตอร์ U 15 – U 21 สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES ( MU ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน

11.20 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองสิบสองปันนา โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU2026
(บนเครื่องมีบริการอาหาร)

13.50 น.

ถึง สนามบินจิงหง เมืองเชียงรุ่ง (เมืองสิบสองปันนา) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่าน เดินทางโดยรถโค้ชเข้าสู่ตัวเมืองเชียงรุ้ง หรืออเมือง จิ่งหง 景洪 เมืองเอกของเขตปกครอตนเองสิบสองปันนา เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่มีเสนห์ชวนหลงใหล มีนักท่องเที่ยวหลายล้านคนเดินทางมาเยือนเมืองแห่งนี้ ท่านจะได้พบเห็นสัญลักษณ์รูปนกยูงอยู่ทุกแห่งหนในเมืองเชียงรุ้ง เนื่องจากนกยูงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเชียงรุ้ง  นำชมวัดหลวงเมืองลื้อ วัดพุทธนิกายหินยานที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ชมพระอุโบสถและพระพุทธรูปปางห้าม ญาติขนาดใหญ่ภายในวัด จนสมควรแก่เวลาแล้วนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองเชียงรุ้ง

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดิน ถนนคนเดิน เลือกซื้อสินค้าตลาดมืดสินค้าพื้นราคาถูกเมืองมากมาย
พักที่ JIN FENG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ล่องเรือในแม่น้ำล้านช้าง - หมู่บ้านกาหลั่นป้า(รวมรถ)– หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ - โชว์พาราณสี

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่าน ล่องเรือในแม่น้ำล้านช้าง หรือแม่น้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านเขตสิบสองปันนา จากนั้นนำชมสวนวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยสิบสองปันนา สัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆ ชิมอาหารพื้นเมืองแบบปิ้งย่าง เช่น ปลาปิ้ง เนื้อปิ้ง หมูปิ้ง เป็นต้น

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮำ หรือ กาหลั่นป้า ชุมชนไทลื้อที่ใหญ่แห่งหนึ่งของสิบสองปันนา ห่างจากเชียงรุ่งประมาณ 27 กิโลเมตร จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ เยี่ยมชมหมู่บ้านการการดำรงค์ชีวิตของชาวไทลื้อ ซึ่งสามารถพูดจา สื่อสารกันเข้าใจได้ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองสิบสองปันนานำท่านชมและเลือกซื้อเครื่องประดับที่ทำจากหยก จากร้านค้าของชมรมผู้ค้าหยก อันมีชื่อของเมือง กาหลั่นป้า (เมืองฮำ)

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  หลังอาหาร นำท่านชมการแสดงพาราณสี การแสดงชุดพิเศษที่ผู้มาเยือนเชียงรุ้งไม่ควรพลาด
พักที่ JIN FENG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม สวนป่าดงดิบ – สวนม่านทิง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สวนป่าดงดิบ ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด นำท่านชมการแสดงสัตว์แสนรู้ มากมาย เช่น การโชว์เสือและโชว์สิงห์โต ท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ต่างๆ นำท่านนั่งรถรางไฟฟ้า ชมการเรียกนกยูงลงมาจากภูเขา ซึ่งมีนกยูงนับ ร้อยๆ และการแสดงพื้นเมืองของชาวเขาเผ่าต่างๆ ชมการจำลองหมู่บ้านของเผ่าไอนี (อีก้อ) เย้า ฯลฯ และการสาธิตพิธีแต่งงาน ของเผ่าอีก้อ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเลือกซื้อมีดที่ทำมาจากเหล็กนำมาตีให้บางด้วยแรงคนและความร้อน พร้อมชิมกาแฟที่ขึ้นชื่อของเมืองสิบสองปันนา ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อเป็นทั้งของใช้และของฝาก จากนั้นนำท่านชมสวนม่านทิง ซึ่งในอดีตเป็นศูนย์กลางที่ตั้งเมืองเชียงรุ้ง ปัจจุบันยังเหลือร่องรอยอยู่คือราชอุทยานหลวงพระราม กับอุโบสถแปดเหลี่ยม พระเจดีย์ อนุสาวรีย์ โจว เอิน ไหล ชมต้นโพธิ์ที่สมเด็จพระพี่นางฯ ทรงปลูกไว้ 2 ต้น เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2528

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารพื้นเมืองสไตล์ไทลื้อ พร้อมชมการแสดงของสาวชาวไทยลื้อ
พักที่ JIN FENG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ จิงหง – กรุงเทพฯ

07.30 น.


บริการอาหารเช้า (อาหารชุด)   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินจิงหง

09.50 น.

ออกเดินทางกลับสู่  สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 2025

10.25 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป ***)

โปรแกรมทัวร์ ที่เกี่ยวข้อง

1.  ทัวร์มาเก๊า - เซินเจิ้น - ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ หรือเกาะลันเตา 4 วัน 3 คืน NM-H05

ค่าบริการและเงื่อนไข
กำหนดการเดินทาง  28-31 ธ.ค.2553 
                                      11-14/18-21/25-28 ม.ค.2554
                                      15-18/22-25 ก.พ.2554
 
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ ( พักห้องคู่ )  ท่านละ

17,900

บาท
- เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่  1 ท่าน   ท่านละ

17,900

บาท
- เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่  2 ท่าน (มีเตียง)    ท่านละ

16,900

บาท
- เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่  2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)  ท่านละ

15,900

บาท
- พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  ท่านละ

3,500

บาท
 
หมายเหตุ **บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)
 
อัตราค่าบริการรวม
  bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร  กรุงเทพ-จิ่งหง-กรุงเทพ  ตามที่ระบุไว้ในรายการ
  bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
  bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ       
  bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ         
  bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ          
  bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) 
                ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต 
          
อัตราค่าบริการไม่รวม  
 bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถท้องถิ่นคนละ 10 หยวน/วัน/คน
 bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย / ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด
  bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ
  bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
 เงื่อนไขการให้บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 5,500 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 
ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
3. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับที่คุนหมิง) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน      สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ
และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ
ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. การยกเลิก
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
6.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 5.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืน
เงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 
เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
 1.  หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2.  หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
 3.  รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้าเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือ     
     รูปพริ้นซ์จาก  คอมพิวเตอร์ ( รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เท่านั้น )
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
• ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,200 บาท
• ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  800 บาท

 การชำระเงิน 
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee บัญชี บริษัท เนเจอร์ไมล์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถนน
     นวมินทร์ ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 077-2 48523-5
 
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee บัญชี นายเอกสยาม ชัยศร ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา หัวหมาก ประเภท
     ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 180 590 485 9 
 
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee บัญชี นายเอกสยาม ชัยศร ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถ.สุขาภิบาล1
     บางกะปิ ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 077-2-92928-5
 
     พร้อมแฟ็กซ์ สลิป ใบโอนเงิน Fax: 0-2733-5829

**พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี
ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน


Link ที่เกี่ยวข้อง
  bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ทัวร์สิบสองปันนา-NM-LN06


Keyword ที่ใช้ในการค้นหา : บริษัททัวร์,เที่ยวต่างประเทศ,ทัวร์สิบสองปันนา,สิบสองปันนา ทัวร์,แพ็คเก็จสิบสองปันนา,เชียงรายเชียงของ,ทัวร์สิบสองปันนา จีน,ทัวร์เชียงของ,เที่ยวเชียงของ,สิบสองปันนา,สิบสองปันนา,แพ็คเก็จเชียงของ
สอบถามและสั่งซื้อ