ทัวร์แอฟริกา ป่าอันอุดมสมบูรณ์ สองข้างทางท่านจะได้พบเห็นวิถีชีวิตของคนมาลากัสซี