search
   TourTookTee ได้ปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่แล้วค่ะ ท่านสามารถติดตาม TourTookTee.com รูปแบบใหม่ได้แล้วค่ะ  
ต่างประเทศ Asia

สบายดี..หลวงพระบาง

สบายดี..หลวงพระบาง

รหัสโปรแกรมทัวร์

NM-L02

รายละเอียด :

เยี่ยมชม...เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน
พระราชวังเก่า..นมัสการหอพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง พระธาตุภูษี..พระธาตุทรงดอกบัว ยอดประดับเศวตฉัตรทองสำริด-ถ้ำติ่ง-บ้านซางไห่-น้ำตกตาดกวางสี-บ้านผานม-ตลาดมืด-วัดเชียงทอง-วัดวิชุน-วัดใหม่-ตลาดม้ง

ราคา :

15900-16900 บาท

วันที่เดินทาง

4/29/2008 - 5/27/2008

เมืองมรดกโลก

สบายดี...หลวงพระบาง

 

หลวงพระบาง

 
พระราชวังเก่า..นมัสการหอพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง พระธาตุภูษี..พระธาตุทรงดอกบัว ยอดประดับเศวตฉัตรทองสำริด - ถ้ำติ่ง - บ้านซางไห่ - น้ำตกตาดกวางสี - บ้านผานม - ตลาดมืด - วัดเชียงทอง-วัดวิชุน - วัดใหม่ - ตลาดม้ง
3 วัน 2 คืน
 

โดยสายการบิน ลาว แอร์ไลน์ (QV)

 
กำหนดการเดินทาง 2,16,23,30 มิ.ย. 15,900 บาท
  6,13,20,27 พ.ค. 15,900 บาท
  9 พ.ค. 16,900 บาท
 

    หลวงพระบาง  ในอดีตเป็นราชธานีที่รุ่งเรือง และเฟื่องฟู ที่สุดในล้านช้าง ทำให้ในปัจจุบัน  หลวงพระบาง ยังคงมีเสน่ห์สำหรับผู้มาเยือน ที่หลงใหลในศิลปะและสถาปัตยกรรมล้านนาของ วัดและวัง

นอกจากนี้ การเที่ยวหลวงพระบาง  ท่านจะได้สัมผัสถึงวัฒนธรรม  ประเพณี ขนบธรรมเนียม  และวิถีชีวิตของผู้คน ที่ยังคงรูปแบบการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย  เหมือนสังคมชนบทของบ้านเราเมื่อหลายสิบปีก่อน เที่ยวหลวงพระบาง ครั้งนี้ อาจทำให้หลายท่านย้อนนึกถึงความทรงจำและบรรยากาศเก่าๆในอดีต

 
หลวงพระบาง
 

วันแรก 

กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – พระราชวังเก่า – พระธาตุภูษี  

12.30

คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 ฝั่งผู้โดยสารขาออก  เคาน์เตอร์สายการบินลาว แอร์ไลน์  (QV) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวกแก่คณะเดินทาง

14.15

ออกเดินทางสู่ หลวงพระบางโดย สายการบินลาว แอร์ไลน์  (QV) เที่ยวบิน ที่ QV 634

16.05 

เดินทางถึงสนามบิน เมืองหลวงพระบาง ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง  นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum)
เป็นวังที่พระเจ้ามหาชีวิตศรีสง่าวงศ์ ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2518 พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย หอฟังธรรม ห้องรับแขกของพระเจ้ามหาชีวิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง ทางด้านหลังก็เป็นพระตำหนักซึ่งมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ  จัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบง่าย และนำท่านนมัสการหอพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านเมืองของหลวงพระบาง  เป็นพระพุทธรูปประดับยืนปรางค์ห้ามสมุทร เป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมอีก 4 องค์ประดิษฐานอยู่     นำท่านขึ้นบันได 328 ขั้น สู่พระธาตุภูษี (_Phou si Mountian) สองข้างทางร่มรื่นด้วยต้นดอก  จำปา ภูษีนี้หมายถึง ภูศรี  คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางนั่นเอง ตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บ้านเรือน ทอดยาวขนานกับแม่น้ำโขงจรดปากน้ำคาน  ยอดสูงสุดของภูษี อยู่บนพื้นที่ราบแคบๆตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยามบ่ายแก่ๆ แบบนี้แสงแดดจะส่ององค์พระธาตุเป็นสีทองสุกปลั่ง มีทางเดินรอบองค์พระธาตุ สามารถชมทิวทัศน์ตัวเมืองหลวงพระบางได้เกือบรอบทีเดียว บนพระธาตุแห่งนี้ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ ที่นักท่องเที่ยวต่างพากันขึ้นมาชมพระอาทิตย์ยามอัสดง และเก็บภาพความประทับใจ

ค่ำ    

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว ***** หรือเทียบเท่า
  หลวงพระบางหลวงพระบาง
 

หลวงพระบาง

   

วันที่ 2

ถ้ำติ่ง – บ้านช่างไห – น้ำตกตาดกวางสี – บ้านผานม – ตลาดมืด

07.00

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
   
08.00

นำท่านเดินทางไปยัง ท่าเรือหน้าวัดเชียงทอง เพื่อลงเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง   นำท่านชมถ้ำติ่ง (Ting Cave) ซึ่งเป็นถ้าที่อยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขง มีอยู่2 ถ้ำ คือ ถ้ำล่างและถ้ำบน  ถ้ำติ่งลุ่ม หรือถ้ำติ่งล่างนั้น สูง 60 เมตรจากพื้นน้ำมีลักษณะเป็นโพรงถ้ำตื้นๆ มีหินงอกหินย้อยเล็กน้อย เป็นถ้ำที่มีพระพุทธรูปจำนวนมากหลายขนาด ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพรและปางห้ามญาติความสำคัญของถ้ำติ่งในสมัยโบราณเป็นที่สักการะบ่วงสรวงดวงวิญญาณผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ถ้ำติ่งในวันนี้ยังแสดงถึงยุคแห่งการปฏิวัติความเชื่อของชาวลาวในอดีตที่เคยนับถือผี พระเจ้าโพธิสารราชทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนาเป็นผู้นำพุทธศาสนาเข้ามา และทรงใช้ถ่ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาและมีการค้นพบพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในคริสศตวรรษที่ 18-19 กว่า 2,500 องค์ ส่วนใหญ่ทำขึ้นจากไม้ เมื่อตอนค้นพบใหม่มีพระพุทธรูปจำนวนหนึ่งที่ทำด้วยเงินและทองคำ แต่ถูกลอกออกไปหมด นับแต่นั้นมาถ้ำติ่งจึงเป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ เจ้ามหาชีวิตแห่งหลวงพระบางต้องไปสักการะบูชาพระพุทธรูปในถ้ำ โดยเฉพาะช่วงปีใหม่ลาว ทั้งเจ้ามหาชีวิต ข้าราชบริพาร พระสงฆ์ ประชาชนทั่วไปจะเดินทางไปสรงน้ำพระพุทธรูปที่ถ้ำติ่งบนและถ้ำติ่งล่าง จากนั้นจึงไปไปสรงน้ำพระพุทธรูปที่วัดปากอู ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับถ้ำติ่ง สำหรับถ้ำติ่งบนนั้นมีทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้นสองข้างทางร่มรื่นด้วยเงาไม้ลักษณะถ้ำติ่งบนเป็นปากถ้ำไม่ลึกมากมีพระพุทธรูปอยู่ภายในถ้ำแต่ไม่เยอะเท่าถ้ำติ่งล่าง ที่ปากถ้ำมีไฟฉายให้เช่าสำหรับไปส่องดูภายในถ้ำ แล้วล่องเรือกลับ ก่อนถึงตัวเมืองหลวงพระบาง นำท่านแวะ บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโท  และต้มเหล้าขาว จำหน่ายและยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวก ผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย  เครื่องเงิน วางจำหน่ายอย่างเป็นระเบียบ ชมความร่วมมือของชาวบ้านที่ได้จัดแต่งลานบ้าน อย่างสวยงามเพื่อรอรับนักท่องเที่ยว ได้เวลาพอสมควรลงเรือเดินทางกลับสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง

เที่ยง   

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตราคาร
นำท่านเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบท ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวางสี (Kuang Xi Waterfall) ห่างจากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความสวยงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตก จากนั้นนำท่านเดินทางกลับหลวงพระบางโดยแวะช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อ มีฝีมือในการทอผ้า  อย่างสวยงาม อดีตเป็นแหล่งทอผ้าถวายแด่พระเจ้ามหาชีวิต ปัจจุบันผ้าทอจากบ้านผานมนี้มีชื่อเสียงมาก และมีการรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนย์หัตถกรรมแสดงสินค้าและมีการสาธิตให้ท่านชมด้วย จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
 

หลวงพระบางหลวงพระบางหลวงพระบาง

 

น้ำตกตาดกวางสี และชมหมู่บ้านชนบท ณ หลวงพระบาง

   

ค่ำ   

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหารท่านสามารถเดินเที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือตลาดมืด เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองไว้เป็นของฝากหรือเป็นที่ระลึก  (**อิสระในการช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ**)  
  นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก3 ดาว*****หรือเทียบเท่า
   

วันที่ 3

วัดเชียงทอง – วัดวิชุน – วัดใหม่ – ตลาดม้ง – หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ
   

05.00

  ตื่นเช้าไปร่วม ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียวกับชาวหลวงพระบาง ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เดินเรียงแถวเป็นร้อยๆรูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตขอสังคมอันสงบสุข และความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง
   
เช้า    หลังตักบาตรนำท่าน รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
   

08.00

หลังรับประทานอาหารนำท่านเที่ยวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ และยังได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้ายของลาว บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของตัวเมืองหลวงพระบาง ใกล้กับบริเวณที่แม่น้ำคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า สิม เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก หลังคาพระอุโบสถแอ่นโค้งและลาดต่ำลงมาก ซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบด้วย  17 ช่อ  ซึ่งเป็นที่สังเกตกันว่า เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์สร้างจึงมี 17  ขั้น ส่วนสามัญจะสร้างกันแค่ 1-7 เชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้นด้วย ส่วนหน้าบัน หรือภาษาลาวว่า โหง่ เป็นรูปเศียรนาค  ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบและบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม จากนั้นนำท่านเข้าชม วัดวิชุนราช (Visounnarath Temple ) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ. 2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว่ำยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย  เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้งแล้วในปี พ.ศ. 2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์(คำสุก) ซึ่งเป็นพระราชบิดาของ  เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปห่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ในพระราชวังหลวงจนปัจจุบัน  จากนั้นนำท่านและคณะได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด เช่น ผ้าไหม เครื่องเงิน ที่ ตลาดม้ง เพื่อเป็นของฝากก่อนกลับสู่กรุงเทพฯ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางยังสนามบินหลวงพระบาง
   
 

หลวงพระบางหลวงพระบาง

 

บรรยากาศสบาย ๆ ใน ....หลวงพระบาง

   

11.00

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
   
11.30 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ QV633
   

13.20

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ ฯ พร้อมความประทับใจ
   

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

   
อัตราค่าบริการรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ  กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ +ค่าภาษีน้ำมันของสายการบิน
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ นำคณะเดินทาง ตลอดรายการ
3. ค่าล่องเรือถ้ำติ่ง
4. ค่าโรงแรมที่พัก ระดับ3 ดาว 2 คืน ตามที่ระบุรายการ 
5. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าน้ำดื่มคอยบริการบนรถโค้ชปรับอากาศ
7. ค่าอาการท่องเที่ยวลาว
8. ค่าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุรายการ
9. ค่าตักบาตรข้าวเหนียว ตอนเช้า
10. ค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลในวงเงิน 1,000,000 บาท/ท่าน
11. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
12. ค่าหัวหน้าทัวร์จากไทยที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
13. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 กก./ท่าน
อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (อัตราตามที่สถานทูตกำหนด)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ   แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพย์สินสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

เอกสารประกอบการเดินทาง

หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) และมีหน้าว่างมากกว่า 2 หน้า

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 5,000 บาท
2. การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 20 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก
3. กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
4. กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  7 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
gallery
  • วันที่ 1
  • วันที่ 2
  • วันที่ 3

กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – พระราชวังเก่า – พระธาตุภูษี

1230

คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 ฝั่งผู้โดยสารขาออก  เคาน์เตอร์สายการบินลาว แอร์ไลน์  (QV) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวกแก่คณะเดินทาง

1415

ออกเดินทางสู่ หลวงพระบางโดย สายการบินลาว แอร์ไลน์  (QV) เที่ยวบิน ที่ QV 634

1605

เดินทางถึงสนามบิน เมืองหลวงพระบาง ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง  นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum)
เป็นวังที่พระเจ้ามหาชีวิตศรีสง่าวงศ์ ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2518 พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย หอฟังธรรม ห้องรับแขกของพระเจ้ามหาชีวิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง ทางด้านหลังก็เป็นพระตำหนักซึ่งมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ  จัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบง่าย และนำท่านนมัสการหอพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านเมืองของหลวงพระบาง  เป็นพระพุทธรูปประดับยืนปรางค์ห้ามสมุทร เป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมอีก 4 องค์ประดิษฐานอยู่     นำท่านขึ้นบันได 328 ขั้น สู่พระธาตุภูษี (_Phou si Mountian) สองข้างทางร่มรื่นด้วยต้นดอก  จำปา ภูษีนี้หมายถึง ภูศรี  คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางนั่นเอง ตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บ้านเรือน ทอดยาวขนานกับแม่น้ำโขงจรดปากน้ำคาน  ยอดสูงสุดของภูษี อยู่บนพื้นที่ราบแคบๆตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยามบ่ายแก่ๆ แบบนี้แสงแดดจะส่ององค์พระธาตุเป็นสีทองสุกปลั่ง มีทางเดินรอบองค์พระธาตุ สามารถชมทิวทัศน์ตัวเมืองหลวงพระบางได้เกือบรอบทีเดียว บนพระธาตุแห่งนี้ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ ที่นักท่องเที่ยวต่างพากันขึ้นมาชมพระอาทิตย์ยามอัสดง และเก็บภาพความประทับใจ

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว *** หรือเทียบเท่า

ถ้ำติ่ง – บ้านช่างไห – น้ำตกตาดกวางสี – บ้านผานม – ตลาดมืด

0700

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

0800

นำท่านเดินทางไปยัง ท่าเรือหน้าวัดเชียงทอง เพื่อลงเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง   นำท่านชมถ้ำติ่ง (Ting Cave) ซึ่งเป็นถ้าที่อยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขง มีอยู่2 ถ้ำ คือ ถ้ำล่างและถ้ำบน  ถ้ำติ่งลุ่ม หรือถ้ำติ่งล่างนั้น สูง 60 เมตรจากพื้นน้ำมีลักษณะเป็นโพรงถ้ำตื้นๆ มีหินงอกหินย้อยเล็กน้อย เป็นถ้ำที่มีพระพุทธรูปจำนวนมากหลายขนาด ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพรและปางห้ามญาติความสำคัญของถ้ำติ่งในสมัยโบราณเป็นที่สักการะบ่วงสรวงดวงวิญญาณผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ถ้ำติ่งในวันนี้ยังแสดงถึงยุคแห่งการปฏิวัติความเชื่อของชาวลาวในอดีตที่เคยนับถือผี พระเจ้าโพธิสารราชทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนาเป็นผู้นำพุทธศาสนาเข้ามา และทรงใช้ถ่ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาและมีการค้นพบพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในคริสศตวรรษที่ 18-19 กว่า 2,500 องค์ ส่วนใหญ่ทำขึ้นจากไม้ เมื่อตอนค้นพบใหม่มีพระพุทธรูปจำนวนหนึ่งที่ทำด้วยเงินและทองคำ แต่ถูกลอกออกไปหมด นับแต่นั้นมาถ้ำติ่งจึงเป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ เจ้ามหาชีวิตแห่งหลวงพระบางต้องไปสักการะบูชาพระพุทธรูปในถ้ำ โดยเฉพาะช่วงปีใหม่ลาว ทั้งเจ้ามหาชีวิต ข้าราชบริพาร พระสงฆ์ ประชาชนทั่วไปจะเดินทางไปสรงน้ำพระพุทธรูปที่ถ้ำติ่งบนและถ้ำติ่งล่าง จากนั้นจึงไปไปสรงน้ำพระพุทธรูปที่วัดปากอู ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับถ้ำติ่ง สำหรับถ้ำติ่งบนนั้นมีทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้นสองข้างทางร่มรื่นด้วยเงาไม้ลักษณะถ้ำติ่งบนเป็นปากถ้ำไม่ลึกมากมีพระพุทธรูปอยู่ภายในถ้ำแต่ไม่เยอะเท่าถ้ำติ่งล่าง ที่ปากถ้ำมีไฟฉายให้เช่าสำหรับไปส่องดูภายในถ้ำ แล้วล่องเรือกลับ ก่อนถึงตัวเมืองหลวงพระบาง นำท่านแวะ บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโท  และต้มเหล้าขาว จำหน่ายและยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวก ผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย  เครื่องเงิน วางจำหน่ายอย่างเป็นระเบียบ ชมความร่วมมือของชาวบ้านที่ได้จัดแต่งลานบ้าน อย่างสวยงามเพื่อรอรับนักท่องเที่ยว ได้เวลาพอสมควรลงเรือเดินทางกลับสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตราคาร
นำท่านเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบท ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวางสี (Kuang Xi Waterfall) ห่างจากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความสวยงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตก จากนั้นนำท่านเดินทางกลับหลวงพระบางโดยแวะช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อ มีฝีมือในการทอผ้า  อย่างสวยงาม อดีตเป็นแหล่งทอผ้าถวายแด่พระเจ้ามหาชีวิต ปัจจุบันผ้าทอจากบ้านผานมนี้มีชื่อเสียงมาก และมีการรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนย์หัตถกรรมแสดงสินค้าและมีการสาธิตให้ท่านชมด้วย จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหารท่านสามารถเดินเที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือตลาดมืด เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองไว้เป็นของฝากหรือเป็นที่ระลึก  (**อิสระในการช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ**)  
นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก3 ดาว***หรือเทียบเท่า

วัดเชียงทอง – วัดวิชุน – วัดใหม่ – ตลาดม้ง – หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ

0500

ตื่นเช้าไปร่วม ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียวกับชาวหลวงพระบาง ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เดินเรียงแถวเป็นร้อยๆรูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตขอสังคมอันสงบสุข และความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง

เช้า

หลังตักบาตรนำท่าน รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

0800

หลังรับประทานอาหารนำท่านเที่ยวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ และยังได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้ายของลาว บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของตัวเมืองหลวงพระบาง ใกล้กับบริเวณที่แม่น้ำคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า สิม เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก หลังคาพระอุโบสถแอ่นโค้งและลาดต่ำลงมาก ซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบด้วย  17 ช่อ  ซึ่งเป็นที่สังเกตกันว่า เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์สร้างจึงมี 17  ขั้น ส่วนสามัญจะสร้างกันแค่ 1-7 เชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้นด้วย ส่วนหน้าบัน หรือภาษาลาวว่า โหง่ เป็นรูปเศียรนาค  ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบและบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม จากนั้นนำท่านเข้าชม วัดวิชุนราช (Visounnarath Temple ) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ. 2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว่ำยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย  เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้งแล้วในปี พ.ศ. 2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์(คำสุก) ซึ่งเป็นพระราชบิดาของ  เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปห่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ในพระราชวังหลวงจนปัจจุบัน  จากนั้นนำท่านและคณะได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด เช่น ผ้าไหม เครื่องเงิน ที่ ตลาดม้ง เพื่อเป็นของฝากก่อนกลับสู่กรุงเทพฯ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางยังสนามบินหลวงพระบาง

1100

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

1130

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ QV633

1320

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ ฯ พร้อมความประทับใจ
ค่าบริการและเงื่อนไข
สอบถามและสั่งซื้อ