เชียงของ หลวงพระบาง วังเวียง คืนเพ็ญวิสาขะกับบางรอยอดีตของตัวเอง